bg

Privacy, beroepscode en algemene voorwaarden

Privacy

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor u, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van u.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij u verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.
Beroepscode, klachten en Geschillen

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ik ben dus ook gehouden aan de beroepscode die deze organisatie aan haar leden oplegt.

Klachten en geschillen worden via de NFG in overeenstemming met de hiervoor geldende Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) afgehandeld. Kijk op https://www.de-nfg.nl/wkkgz.html en https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.htmlvoor meer informatie.
Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor de Psychosociale Praktijk Marion van Nes, gevestigd te Amersfoort en Hilversum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32165092. In deze voorwaarden vermeldt als PsP MvNes.

Artikel 2. Aanbod
Een NFG therapeut is een psychosociaal therapeut die – op basis van ervaringsgerichte, empirische modellen en met gebruik van evidence based methoden - cliënten begeleidt, naar aanleiding van een psychosociaal probleem.
Dit gebeurt bij praktijk aan de hand van individuele en relatie gesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt/ cliënten.

Artikel 3. Cliënt
De persoon welke een therapeutisch gesprek heeft bij PsP MvNes

Artikel 4. Privacy (zie ook artikel 19 Privacyreglement en artikel 20 Privacy policy website)
Wat tijdens de gesprekken bij PsP MvNes besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt melding gedaan worden van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft PsP MvNes de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan PsPMvNes door de cliënt niet worden aangesproken.

Artikel 5. Behandelplan/dossier
De wet vereist dat een (beperkt) behandelplan/cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt is het mogelijk om een verzoek tot inzage in te dienen. Hiervoor kan een separate afspraak gemaakt worden.

Artikel 6. Derden
Informatie aan derden wordt door PsP MvNes alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt in het laatste geval hier door PsP Mv Nes van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Kennismakingsgesprek
Tijdens het intakegesprek (kennismaking + aansluitend consult) wordt zowel de werkwijze van PsP MvNes besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na het gesprek kan met wederzijdse overeenstemming een tweede consult gepland worden.

Artikel 8. Aantal Therapeutische gesprekken
PsP MvNes gaat uit van gemiddeld 7 gesprekken per begeleidingstraject. Korter of langer is ook mogelijk, dit is afhankelijk van het proces van de cliënt. Mocht PsP MvNes om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt.
Wanneer nodig en/of gewenst zal de PsP Mv Nes de cliënt, na haar akkoord, doorverwijzen naar de huisarts, een andere instantie of andere therapeut.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De therapeut begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de therapeut niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.
Een cliënt die behandeld wordt in de psychiatrische hulpverlening komt niet in aanmerking voor een therapeutisch begeleidingstraject, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de cliënt en na schriftelijk akkoord van de behandelend psychiater/psycholoog.

Artikel 10. Verhindering / No show
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 48 uur van tevoren (telefonisch via 06 - 36396443 of schriftelijk via 123marionvannes@gmail.com wordt afgezegd, worden alleen de praktijkkosten à 21 euro in rekening gebracht. Bij niet (no show) of te laat afzeggen (binnen 48 uur vóór afspraak) wordt het volledige consult (met het tarief zoals vermeld op de website Psycholoog Hilversum - Praktijk Van Nes alsnog in rekening gebracht.
Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor PsP MvNes niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak - in overleg - verzet naar een ander moment. PsP MvNes zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Tarieven
Voor nieuwe cliënten staan op de website www.psycholooghilversum.nl de geldende tarieven vermeld. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling
Van elk gesprek ontvangt de cliënt direct na het gesprek een factuur. Betaling van de factuur vindt plaats door middel van pin betalingen via MyPos . Het pinnen na afloop van het consult is zonder bijkomende kosten voor de cliënt.
Op verzoek kan, in uitzonderingsgevallen en na akkoord van PsP MvNes, de factuur binnen 8 dagen na dagtekening worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De behandelingen worden niet vergoed.
Als de cliënt niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor PsP MvNes voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt. Onder deze kosten vallen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 13. NFG
De therapeut is ingeschreven bij beroepsvereniging NFG (registratienummer:5707176664) en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode (www.de-nfg.nl)

Artikel 14. Locatie
In principe vinden de gesprekken - op afspraak - plaats op het op de website vermelde praktijkadres.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden
De nieuwe cliënten krijgen voor het intakegesprek de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor PsP MvNes via de mail toegestuurd. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van PsP MvNes en overeenkomsten tussen PsP MvNes en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 17: Auteursrechten
Het verstrekte materiaal tijdens een begeleidingstraject wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website-informatie, het verstrekte materiaal en eventuele overige stukken/producten/materialen in het kader van de begeleiding tijdens het therapeutische traject blijven aan PsP MvNes voorbehouden.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PsP MvNes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 18: Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Therapeut ontslaat dit de therapeut van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.
Psycholoog Marion van Nes in Hilversum
Marion van Nes
  • Ervaren therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact